24.03.2010 - Naknadni popust iz EU in evidentiranje DDV

Dobaviteljem iz EU (oseba C) plačamo račune pred zapadlostjo in nam oni priznajo cassasconto za plačila. Ali moramo (oseba A) od cassascontov narediti samoobdavčitev ?


Naš odgovor bo zato predvideval, da dobi družba A naknadno odobreni popust iz naslova opravljenih nakupov pri zavezancu za DDV v drugi državi EU.


Določila ZDDV-1 v zvezi s pridobitvijo blaga.

Skladno z določili 3. člena ZDDV-1 je predmet obdavčitve pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih na ozemlju Slovenije, opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali osmega odstavka 20. člena tega zakona.

Skladno z določili 76. člena mora DDV plačati vsaka oseba, ki opravi obdavčljivo pridobitev blaga znotraj Skupnosti.

Davčni zavezanec ima na podlagi določil 63. člena ZDDV-1 pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij, in sicer (točka c) DDV, ki ga je dolžan plačati za pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu z 2. a) točko prvega odstavka 3. člena tega zakona;

Za uveljavljanje pravice do odbitka DDV mora davčni zavezanec po določilih 67. člena ZDDV-1 izpolnjevati pogoje, ki veljajo za odbitke v skladu s točko c) prvega odstavka 63. člena tega zakona, v zvezi s pridobitvami blaga znotraj Skupnosti in sicer mora v obračunu DDV iz 87. člena tega zakona navesti vse podatke, ki so potrebni za izračun zneska DDV, ki ga je dolžan plačati za svoje pridobitve, in imeti račun, izdan v skladu z 81. do 84. členom tega zakona;

Davčni zavezanec mora skladno z določili 77. člena ZDDV-1 plačati DDV v državni proračun najpozneje v roku, v katerem mora predložiti obračun DDV iz 88. člena tega zakona. Ne glede na splošna določila zakona mora davčni zavezanec v primerih iz tretjega odstavka 88. člena tega zakona plačati DDV zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Vsak davčni zavezanec mora po določilih 87. člena ZDDV-1 davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.

Poleg navedenih podatkov mora davčni zavezanec v obračun DDV za posamično davčno obdobje izkazati tudi (točka c) skupno vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti ali transakcij, ki se tako obravnavajo, brez DDV, iz 12. in 13. člena tega zakona, ki so bile opravljene v Sloveniji in za katere je v tem davčnem obdobju nastala obveznost obračuna DDV.


Določila ZDDV-1 v zvezi z dobavami blaga, ki veljajo na strani dobavitelja blaga (predpostavljamo, da je na njihovi strani zakonodaja usklajena z EU pravili oz. ima enako ureditev, kot velja v R Sloveniji)


Po določilih 90. člena ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo (točka a.) o pridobiteljih blaga, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena tega zakona.

V rekapitulacijskem poročilu mora davčni zavezanec navesti naslednje podatke:
a) identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga pod pogoji iz 1. točke 46. člena tega zakona in pod katero je opravil obdavčljive storitve v skladu s prvim odstavkom 25. člena tega zakona;
b) identifikacijsko številko za DDV osebe, ki pridobiva blago ali prejema storitve v drugi državi članici, in pod katero ji je bilo blago dobavljeno oziroma so ji bile storitve opravljene;
c) identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil prenos blaga iz 4. točke 46. člena tega zakona v drugo državo članico, in številko, pod katero je identificiran v tej drugi državi članici, v kateri se je odpošiljanje ali prevoz blaga končal;
d) za vsako osebo, ki pridobiva blago ali prejema storitve, skupno vrednost dobav blaga in skupno vrednost storitev, ki jih je opravil;
e) za dobave, ki vključujejo prenos blaga v drugo državo članico iz 4. točke 46. člena tega zakona, skupno vrednost teh dobav, določeno v skladu s četrtim odstavkom 36. člena tega zakona;
f) vrednost popravkov, opravljenih na podlagi drugega in tretjega odstavka 39. člena tega zakona.

Vrednost iz točke d) se prijavi za koledarski mesec, v katerem je nastala obveznost obračuna DDV.  Vrednost iz točke f) se prijavi za koledarski mesec, v katerem je pridobitelj obveščen o popravku.

Po določilih 39. člena ZDDV-1 se pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opravljeni dobavi davčna osnova ustrezno zmanjša. Davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če naročnik blaga oziroma storitev popravi (zmanjša) znesek DDV, ki ga je odbil, in če o tem pisno obvesti dobavitelja.

Davčni zavezanec lahko tudi popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti. Na enak način lahko ravna tudi davčni zavezanec, ki pridobi pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka oziroma drugo listino, iz katere je razvidno, da v zaključenem izvršilnem postopku ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti, ter davčni zavezanec, ki ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra oziroma drugih ustreznih registrov ali predpisanih evidenc. Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, v zvezi s katero je uveljavil popravek davčne osnove v skladu s tem odstavkom, mora od prejetega zneska obračunati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena tega zakona, mora skladno z določili 88. člena ZDDV-1 predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Poudariti je potrebno, da se naknadna znižanja cene v zvezi z dobavami ne obravnavajo kot napake z vidika določil v zvezi s sestavo rekapitulacijskega poročila, ki določa, da se napake vnašajo v polje B navedenega obrazca. Zaradi jasnosti prikazujemo pojasnilo k obrazcu, ki določa vrsto napake, ki se evidentira v polje B obrazca:
»Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja se izpolnjujejo v poljih REkapitulacijskega poročila od 30 do 35, in sicer:
1. če je vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje 23, 24 ali 27
rekapitulacijskega poročila) napačna, ker dobave sploh ni bilo, se namesto te napačne vrednosti v polje 33, 34 ali 35 zapiše vrednost nič ( 0 );
2. če se vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje 23, 24 ali 27
rekapitulacijskega poročila) popravlja (npr. pravilna vrednost dobave je 120 in ne 100, kakor je bilo izkazano), identifikacijska številka za namene DDV pa se ne spremeni, se napačna vrednost popravi tako, da se v polje 33, 34 ali 35 zapiše skupna nova (pravilna) vrednost dobave (torej 120);
3. pri popravku kode države in identifikacijske številke za DDV prejemnika ali pridobitelja je treba vključiti tudi predhodna zapisa, navedena pod 1 in 2, čeprav se vrednosti ne spremenijo; tako se najprej vpiše napačni zapis kode države oziroma identifikacijske številke, v polje 33, 34 ali 35 pa se zapiše vrednost nič ( 0 ), hkrati pa se v naslednjo vrstico vnese zapis s pravilnimi podatki;«

SKLEP:
Na podlagi navedene zakonodaje in ob upoštevanju logične razlage določil ZDDV-1 menimo, da mora dobavitelj blaga, ki ga proda osebi A s sedežem v R Sloveniji, znižanje cene evidentirati v njegovem rekapitulacijskem poročilu in sicer v obdobju, ko je naknadni popust odobren.

Posledično mora oseba A (pridobitelj blaga) ustrezno znižati podatek v svojem DDV-O obrazcu in sicer za znesek odobrenih popustov, kar bo razvidno v polju 32 DDV- O obrazca, ki prikazuje vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti.

Predlagamo, da se v zvezi z naknadnimi popusti dogovorite s svojim dobaviteljem in zagotovite ustrezno evidentiranje prometov.
Običajno se s strani dobavitelja dobi tudi podatek o evidentiranju popustov z vidika DDV-ja. Dobavitelj mora namreč svoje odobrene popuste vnesti v svoje rekapitulacijsko poročilo, kar je pri nas, kot je razvidno iz zgornjega sestavka, urejeno v 90. členu ZDV-1 v povezavi z določili 39. člena ZDDV-1.


rating
  Komentar