19.03.2009 - S kakšnim faktorjem obrutiti boniteto in kako jo obračunati ?

V kolikor oseba, ki prejme dohodek v naravi, kamor sodijo tudi plačila iz naslova zavarovanja odgovornosti, se šteje, da je oseba-prejemnik dohodka, obdavčena z dohodnino oz. gre za t.i. boniteto...


 

Vaše vprašanje:

 

Družba A plačuje zavarovalno premijo za zavarovanje odgovornosti članov NS, le ta po Zdoh-2 predstavlja boniteto. Zanima me na kakšen način premijo obračunati/obrutiti, če je premija v neto znesku?

 

 

Družba nudi uporabo vozila osebi, ki v družbi ni zaposlena. S kakšnim faktorjem obrutiti to boniteto in kako jo obračunati?

 

 
 
 
 
 
 

Naš odgovor:

 
 

 

 

 

 

Odgovor pod Ad 1:

 

Iz vprašanja žal ni razvidno ali osebe prejemajo dohodke iz naslova članstva v nadzornih svetih. Naš odgovor predpostavlja, da osebe, ki so zavarovane s strani pravne osebe A, prejemajo dohodke v denarju iz naslova članstva v nadzornem svetu.

 

 

 

V kolikor oseba, ki prejme dohodek v naravi, kamor sodijo tudi plačila iz naslova zavarovanja odgovornosti, se šteje, da je oseba-prejemnik dohodka, obdavčena z dohodnino oz. gre za t.i. boniteto.

 

 

 

Dohodek, prejet v naravi, se poveča s koeficientom davčnega odtegljaja, če:
1. v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek, obstaja obveznost obračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja od tega dohodka in
2. ni drugega dohodka zavezanca, prejetega v denarju pri izplačevalcu dohodka v naravi ali ta ni zadosten, da bi se od tega dohodka lahko odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka v naravi.

 

 

 

V kolikor niso izpolnjeni pogoji, ki so določeni v 9. odstavku 16. člena ZDoh-2, se dohodek, prejet v naravi ne poveča s koeficientom davčnega odtegljaja.

 

 
 
 
 
 

Odgovor pod Ad 2:

 
 

 

V kolikor oseba, ki ni zaposlena v družbi oz. prejme darilo gre po našem mnenju lahko za:

 

  • boniteto, ki je opredeljena kot  vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Lahko pa gre tudi za
  • darilo, v kolikor niso izpolnjeni pogoji iz prejšnje alineje.
 

 
 

 

Če bi primeroma delodajalec B zagotovil zaposleni osebi vozilo preko povezane osebe A, gre po našem mnenju za boniteto, ki jo mora plačati družba B, saj omogoči svoji zaposleni osebi ugodnost oz. boniteto. V tem primeru se boniteta obračuna po določilih 2. odstavka 43. člena Zdoh-2.

 

 

 

V primeru omogočanja uporabe vozila osebi, ki ni zaposlena oz. povezana preko drugih družb, pa gre za darilo v naravi oz. druge dohodke po 105. členu ZdoH-2.

 

 
 
 rating
  Komentar