28.12.2010 - Rezervacije iz naslova investicijskega vzdrževanja in davčni vidik po DDPO-2

Vaše vprašanje:

Naše podjetje bo v letošnjem letu imelo dobiček. V naslednjem letu načrtujemo večje odhodke za investicijsko vzdrževanje (obnova objekta).   Ali lahko že v letošnjem letu rezerviramo sredstva v ta namen in ali so take rezervacije davčno priznane?  Katero dokumentacijo moramo predložiti in v kako dolgem obdobju se mora investicijsko vzdrževanje dejansko zaključiti?
      


Naš odgovor:

Vprašanje je povezano s t.i. dologoročnimi rezervacijami, ki so v ZDDPO-2 opredeljene v 20. členu, ki določa: »Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca, se oblikovanje rezervacij, v skladu z 12. členom tega zakona, prizna kot odhodek v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij, razen če s tem zakonom ni določeno drugače. Za rezervacije po tem členu se štejejo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. Pogojne dolgoročne obveznosti se ne štejejo za rezervacije«.
V nadaljevanju prikazujemo del odgovora DURS, v katerem pojasnjujejo tiste rezervacije, ki niso naštete v 20. členu ZDDPO-2 in med katere lahko sodijo tudi rezervacije iz vprašanja stranke (teoretično). Podobno enako je odgovoril DURS tudi v Pojasnilo DURS, št. 4200-156/2007-2, 21. 1. 2008.

      ...................
Sklep:

Iz vprašanja izhaja, da želi stranka rezervirati del sredstev za obnovo objekta. Iz vprašanja seveda ni razvidno za kakšno vrsto investicije oz. obnove gre. Zato predpostavljamo, da obnova izpolnjuje pogoja za pripoznavo vlaganj v osnovna sredstva.......................................
 

                              Pripravil: mag. Franc Derganc, www.taxin.si


Opomba: Članek je dostopen članom kluba MODRO POSLOVANJE.
Kako postati član kluba modro poslovanje ?
Postanite partner računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o.
Kako lahko opravim nakup članka (za osebe, ki niso člani KLUBA MODRO POSLOVANJE) ?
Opravite nakup !