23.02.2009 - Kaj so nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na zasebno življenje zavezanca za davek? (postavka 6.9)

V skladu z ZDDPO-2 so nepriznani odhodki stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje zavezancev ali njihovih povezanih oseb in zasebno življenje drugih oseb...


Vprašanje bralca/bralke revije RDP:

 

Kaj so nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na zasebno življenje zavezanca za davek? (postavka 6.9)

Odgovor Cedara, d.o.o.:

Pravni viri: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l.RS, št.117 z vsemi spremembami do Ur.l.RS št. 05/09; v nadaljevanju ZDDPO-2 ): 30. člen (nepriznani odhodki)

V 30. členu ZDDPO-2, ki ureja nepriznane odhodke, so med davčno nepriznanimi odhodki navedeni tudi stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost. V drugem odstavku tega člena, v katerem so podrobneje določeni stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje (in ki so davčno nepriznani), pa so pod 1. točko navedeni stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje lastnikov oziroma povezanih oseb, pod 2. točko pa stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje drugih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na zasebno življenje teh oseb, razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino.

Sklep:

V skladu z ZDDPO-2 so nepriznani odhodki stroški, ki se nanašajo na:

• zasebno življenje zavezancev ali njihovih povezanih oseb, kot so na primer stroški za zabavo, oddih, rekreacijo, skupaj s pripadajočim zneskom DDV, če gre za brezplačno uporabo;
• zasebno življenje drugih oseb (npr. poslovnih partnerjev zavezanca), razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni po ZDoh-2.

Pravilnik še določa, da se za davčno nepriznane odhodke štejejo tisti stroški sredstev v lasti ali v finančnem najemu davčnega zavezanca, ki so nastali, ko so se ta uporabljala za zasebne namene. Če se stroški za zasebno življenje plačujejo, se za davčno nepriznane odhodke štejejo stroški, ki presegajo takšna plačila.


Za davčno nepriznane odhodke se štejejo stroški za izobraževanje, kot so stroški seminarjev, vključno s potnimi stroški v zvezi s seminarji, šolnine, štipendije in literatura, delavcem, če so plačani za pridobitev izobrazbe oziroma znanj, ki niso neposredno potrebna za poslovanje davčnega zavezanca.