23.02.2009 - Kateri so nepriznani stroški reprezentance? (postavka 6.18)

Med reprezentančne stroške vključujemo stroške, nastale v zvezi s pogostitvijo in zabavo ob poslovnih in družabnih stikih, stroške za prehrano (vključno s pijačo) ter stroškov nastanitve, darila (z ali brez logotipa) ob poslovnih stikih zavezanca z njegovimi poslovnimi partnerji...

 


Vprašanje bralca/bralke revije RDP:

 

Kateri so nepriznani stroški reprezentance? (postavka 6.18)

Odgovor Cedara, d.o.o.:

Pravni viri: 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l.RS, št.117 z vsemi spremembami do Ur.l.RS št. 05/09; v nadaljevanju ZDDPO-2 ): 31. člen (delno priznani odhodki)

Reprezentančni stroški, ki se nanašajo na stroške za pogostitev, se v skladu s 14. in 16. SRS (2006) razvrščajo med stroške storitev. Prepoznavajo se na podlagi listin, ki verodostojno nakazujejo obstoj in naravo poslovnega dogodka. Reprezentančni stroški nastajajo le v razmerjih s poslovnimi partnerji in ne zaradi notranjih potreb pravne osebe ali drugih oseb, ki niso poslovni partnerji zavezanca.

Sklep:

Delno priznani odhodki so kot odhodki priznani le delno, in sicer so to stroški reprezentance, stroški nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora, rezervacije, pod določenimi pogoji odhodki zaradi oslabitev terjatev, odhodki od prevrednotenja dobrega imena, stroški amortizacije.

 

Med reprezentančne stroške vključujemo stroške, nastale v zvezi s pogostitvijo in zabavo ob poslovnih in družabnih stikih, stroške za prehrano (vključno s pijačo) ter stroškov nastanitve, darila (z ali brez logotipa) ob poslovnih stikih zavezanca z njegovimi poslovnimi partnerji.

 

Za stroške reprezentance naj bi se upoštevali vsi stroški, ki so kakorkoli in kadarkoli nastali v razmerju z zdajšnjimi in morebitnimi prihodnjimi poslovnimi partnerji, ne pa tudi v razmerjih z zaposlenimi (le-ti se štejejo za davčno nepriznane).

 

Če torej zavezanec med stroške storitev v letu 2008 evidentira tudi stroške reprezentance v skupni višini 3.950,00 EUR, se mu reprezentančni stroški za davčne namene priznani le do višine 50 % dejanskih stroškov in jih je potrebno v znesku 1.975,00 EUR izločiti iz davčnega obračuna.